علمک

جیزهایی که شاید به درد شما بخورند

علمک

جیزهایی که شاید به درد شما بخورند

بسم الله الرحمن الرحیم
علم تو را حفط می کند و تو ثروت را
علمک یک وبلاگ تازه تاسیس است که سعی دارد تا نیاز عای علمی شما را برطرف سازد و اطلاعات علمی شما را افزایش دهد.
گر چه علمک بیشتر محتوای درسی دارد ولی در آن مطالب علمی دیگری نیز موجود است که شاید توجه خود را به شما جلب کند.
با تشکر مدیریت Elmak.blog.ir

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
طبقه بندی موضوعی

قوانین بخش پذیری اعداد1تا35

1)   همه ی اعداد                                                                                                                                                                                                   2)  رقم سمت راست عدد بر2 بخش پذیر باشد(اعداد زوج)         3)  مجموع ارقام بر 3 بخش پذیرباشد 4)    4رقم سمت راست عددبر 4 بخش پذیرباشد       2)(یکان+2برابربقیه ارقام) بر 4 بخش پذیرباشد 5)  رقم سمت راست عددبر5 بخش پذیرباشد(0یا5) 6)  اعدادی که هم بر 2وهم بر3 بخش پذیر باشند 7)  اگربقیه ارقام را از 2برابر یکان کم کنیم،حاصل0یاعددی باشدکه بر7 بخش پذیرباشد 8)  3 رقم سمت راست عدد بر8 بخش پذیرباشد 9)  مجموع ارقام بر9بخش پذیرباشد 10)                   1)اعدادی که هم بر 2وهم بر5 بخش پذیر باشند 2) یکان عدد0 باشد. 11)                   اگرمجموع اعدادیکی درمیان را ازهم کم کنیم وسپس بر11 تقسیم کنیم برآن بخش پذیرباشد 12)                   اعدادی که هم بر 3وهم بر4 بخش پذیر باشند                                                                                                                                                                                                                                                                                                         13)                   4برابریکان+بقیه ارقام بر13 بخش پذیرباشد 14)                   اعدادی که هم بر 2وهم بر7 بخش پذیر باشند 15)                   اعدادی که هم بر 3وهم بر5 بخش پذیر باشند 16)                   4 رقم سمت راست عدد بر 16بخش پذیرباشد 17)                   2برابریکان+3برابربقیه ارقام بر17 بخش پذیرباشد 18)                   اعدادی که هم بر 2وهم بر9 بخش پذیر باشند 19)                   2برابریکان+بقیه ارقام بر19 بخش پذیرباشد 20)                   اعدادی که هم بر 4وهم بر5 بخش پذیر باشند2)یا دورقم سمت راست عدد؛00،20،40،60یا80 باشد21)                   اعدادی که هم بر3وهم بر7 بخش پذیر باشند 22)                   اعدادی که هم بر2وهم بر11 بخش پذیر باشند 23)                   7برابریکان+بقیه ارقام بر23 بخش پذیرباشد 24)                   اعدادی که هم بر3وهم بر8 بخش پذیر باشند 25)                   2رقم سمت راست عددبر25 بخش پذیرباشد(00،25،50یا75) 26)                   اعدادی که هم بر2وهم بر13 بخش پذیر باشند 27)                   اعدادی که  آنها بر9 بخش پذیر باشد. 28)                   اعدادی که هم بر4وهم بر7 بخش پذیر باشند 29)                   3برابریکان+بقیه ارقام بر29 بخش پذیرباشد 30)                   اعدادی که هم بر2،هم بر3وهم بر5(2و15یا3و10یا6و5) بخش پذیر باشند 31)                   13برابریکان+6برابربقیه ارقام بر31 بخش پذیرد2) 28برابریکان+بقیه ارقام بر31 بخش پذیرد 32)                   5 رقم سمت راست عدد بر32بخش پذیرباشد 33)                   اعدادی که هم بر3وهم بر11 بخش پذیر باشند 34)                   اعدادی که هم بر2وهم بر17 بخش پذیر باشند 35)                   اعدادی که هم بر7وهم بر5 بخش پذیر باشندمنبع:faghat-riazy.mihanblog